ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA,SL

Politica de privacitat

Política de privacitat Imprimir

 

POLITICA DE PRIVACITAT

 

POLITICA DE PRIVACITAT

Politica de privacitat

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, CIF: B17492265, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 990 Foli 73 Full Nº Gi18097 .La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.aatserveis.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL o a tercers.

ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet d’ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL

Amb els límits establerts a la llei, ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet d’ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva d’ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL

Així mateix, per accedir als serveis que ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a C/OLZINELLES, 20 POL. RIELLS SUDOEST- 17404 RIELLS I VIABREA (GIRONA) o bé, enviant un correu electrònic a aat@abastaments.net

D’altra banda, la seva acceptació al present Avís Legal suposa també la prestació del seu consentiment exprés per a què ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre

mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic aat@abastaments.net, manifestant la seva voluntat.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d’ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços («links») o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no

pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web d’ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat d’ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles («hiperlinks») que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit d’ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

AVISO LEGAL

En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales que pueden estar en esta comunicación, están incorporados en un fichero responsabilidad de la empresa mercantil ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, CIF: B17492265, inscrita en el Registro Mercantil de Girona, en el Tomo 990, Folio 73, Hoja Número Gi-18097 .La finalidad de este fichero es gestionar el servicio solicitado.

El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique a través de www.aatserveis.com y mantendrá actualizada la información que facilite a ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, de forma que responda en todo momento a su situación real, siendo el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice, así como de los perjuicios que cause por ello a ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL o a terceros.

ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en las páginas de Internet de ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL

Con los límites establecidos en la ley, ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. Los contenidos e información de las páginas de Internet de ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL están elaborados por profesionales debidamente cualificados para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, los contenidos e información no vinculan a la susodicha, ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo, pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.

Las páginas de Internet de ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceros. Por lo tanto, ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL no podrá asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL

Asimismo, para acceder a los servicios que ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL ofrece a través del website, deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en C/OLZINELLES, 20 POL. RIELLS SUDOEST- 17404 RIELLS I VIABREA (GIRONA), o bien, enviar un correo electrónico a aat@abastaments.net

Su aceptación al presente Aviso Legal también supone la prestación de su consentimiento expreso para que ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL pueda remitirle comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, en los términos establecidos por la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. En el supuesto de no estar

interesado en recibir este tipo de comunicaciones puede dirigirse a ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, a la dirección anteriormente indicada o al correo electrónico aat@abastaments.net, manifestando su voluntad.

Mediante la cumplimentación y envío de los correspondientes formularios de esta web, el Usuario acepta y autoriza que sus datos personales sean objeto de tratamiento automatizado por parte de ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL. En caso que Ud. incluya en los formularios de esta web, datos de carácter personal titularidad de terceras personas deberá, con carácter previo a su inclusión, obtener su consentimiento e informarle de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los contenidos suministrados por ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL están sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL o de las personas físicas o jurídicas que se informe. Mediante la adquisición de un producto o servicio, ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL no confiere al adquirente ningún derecho de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo, reservándose ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL todos estos derechos. La cesión de los citados derechos precisará el previo consentimiento por escrito por parte del titular de los mismos, de manera que el cliente no podrá poner a disposición de terceras personas dichos contenidos.

La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, a sus gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizado para su programación.

ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de fuentes consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la información contenida sea la correcta, ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL no puede garantizar que en todo momento y circunstancia dicha información sea exacta, completa, actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la Información contenida en las páginas de esta web.

ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como consecuencia de la incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el usuario, tanto de la información como de los servicios en ella contenidos.

En ningún caso ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, sus sucursales y/o centros de trabajo, sus directores y/o apoderados, empleados y, en general, el personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si proceden, directa o indirectamente, del uso y/o difusión de la web o de la Información adquirida o accedida por o a través de ésta, o de sus virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el uso de la web, tanto por conexión directa como por vínculo u otro medio, constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir.

ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL no se hace responsable de las webs no propias a las que se pueda acceder mediante vínculos o enlaces («links») o de cualquier

contenido puesto a disposición de terceros. Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia será realizado por voluntad y a riesgo y ventura exclusiva del usuario. ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL no recomienda ni garantiza ninguna de la/s Información/es obtenida/s por o a través de un vínculo, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del uso o mal uso de un vínculo, o de la Información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al conectar a la web de ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL como al acceder a la información de otras webs desde la misma.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Esta web es propiedad de ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de explotación y reproducción de esta web, de sus páginas, pantallas, la Información que contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos («hiperlinks») que se establezcan desde ella a otras páginas web de cualquier sociedad filial y/o dominada de ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, son propiedad exclusiva de ésta, salvo que expresamente se especifique otra cosa. Cualquier denominación, diseño y/o logotipo, así como cualquier producto o servicio ofrecidos y reflejados en esta página web, son marcas debidamente registradas por ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, por sus sociedades filiales y/o dominadas o por terceros. Cualquier uso indebido de las mismas por personas diferentes de su legítimo titular y sin el consentimiento expreso e inequívoco por parte de éste podrá ser denunciado y perseguido a través de todos los medio legales existentes en el Ordenamiento Jurídico español y/o comunitario.

Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados convenientemente y deben ser respetados por todo aquél que acceda a esta página, no siendo responsabilidad de ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL el uso que el usuario pueda llevar a cabo al respecto, recayendo la responsabilidad exclusiva en su persona.

Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL

LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Las presentes condiciones generales se rigen por la Legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación e cumplimiento de las mismas. El usuario, por virtud de su aceptación a las condiciones generales recogidas en este aviso legal, renuncia expresamente a cualquier fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.

 

LEGAL WARNING

In accordance with Law 15/1999, 13th December, on Personal Data Protection, we inform you that your personal data that can appear in this communication are incorporated in a file, liability of the company ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL Tax Identification Code: CIF. B17492265 registered in the Trade Register of Girona, Volume 990 Sheet 73 Sheet Number Gi-18097 .The purpose of this file is the management of the requested service.

The user guarantees the authenticity of all the data he/she communicates through www.aatserveis.com and will keep updated the information you provide to ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, so that it always corresponds to his/her real situations; he/she will be solely liable for the false or inexact statements he/she makes, and for the damages he/she causes to ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL or to third parties.

ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL cannot assume any liability arising from the incorrect, inappropriate or illegal use of the information appearing in the Internet pages of ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL.

With the limits established by law, ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL does not assume any liability arising from the lack of veracity, integrity, updating and precision of the data or information contained in its Internet pages. The contents and information of the Internet pages of ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL are made by professionals who are duly qualified for the exercise of their profession. However, the contents and information do not bind the above mentioned company, nor do they constitute opinions, advices or legal advice of any type, as they are merely a service offered with an informative and divulgative character.

The Internet pages of ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL can contain links to other pages of third parties. Therefore, it cannot assume liabilities for the content that may appear in the pages of third parties. The texts, images, sounds, animations, software and the rest of the content included in this website are of the exclusive ownership of ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL or its licensors. Any act of transmission, distribution, assignment, reproduction, storage or total or partial public communication must have the express consent of ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL.

Furthermore, to gain access to the services that ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL offers through its website, you must provide some personal data. In compliance with the provisions of Organic Law 15/1999, 13th December, we inform you that your personal data are incorporated and will be treated in the files of ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, in order to be able to render and offer you our services. Besides, we inform you of the possibility to exercise the rights of access, rectification, cancellation and opposition of your personal data, in C/OLZINELLES, 20 POL. RIELLS SUDOEST- 17404 RIELLS I VIABREA (GIRONA) or you can send an e-mail to aat@abastaments.net.

Also, your acceptance to this Legal Notice is providing explicit consent to ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL can send advertising or promotional e-mail or other similar form of communication, in the terms established by Law 34/2002, on the Information Society Services and Electronic Commerce. In the case of not being interested in receiving such communications, please contact ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, at the above address or email aat@abastaments.net expressing your will.

When filling in and sending the corresponding Form, the User accepts and authorises the fact that his/her Personal Data are subject to data processing by ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL. If you include in the forms personal data corresponding to third parties you must, before including them, obtain his/her approval and inform him/her of the aspects contained in the previous paragraphs.

INTELLECTUAL PROPERTY

The contents provided by ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL are subject to the rights of intellectual and industrial property and are of the exclusive ownership of ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL or the individuals or legal entities we inform about. With the purchase of a product or service, ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL does not grant the purchaser any right of alteration, exploitation, reproduction, distribution or public communication of the same; ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL reserves all these rights. The assignment of the mentioned rights will require the prior written consent by the holder of the same, so that the client may not put those contents at the disposal of third parties.

The intellectual property extends, apart from the content included in ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, to its graphs, logotypes, designs, images and source codes used for its programming.

ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL has obtained the information and materials included in the web from sources considered as reliable and, although reasonable measures have been adopted to ensure that the contained information is correct, ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL cannot guarantee that in all moments and circumstances that information is exact, complete, updated and, consequently, you cannot trust it as if it were so. ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL expressly declines any liability for mistakes or omissions in the information contained in the pages of this web.

ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL reserves the power to modify, suspend, cancel or restrict the content of the web, the links or the information obtained through it, with no need for a prior warning. It in no case assumes any liability as a consequence of the incorrect use of the web by the user, both of the information and of the services contained in it.

In no case shall ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL its branch offices and/or work centres, directors and/or attorneys, employees and, in general, the authorised staff be liable for any type of damage, losses, claims or expenses of any type, if they are the result, directly and indirectly, of both the use and/or diffusion of the web or the information acquired or accessed by or through it, or of its computer viruses, of operation failures or of interruptions in the service or transmission, or of failures in the line when using the web, both by direct connection and by links or other means, constituting for all legal purposes a warning to any user that these possibilities and events can take place.

ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL is not liable for the webs that are not its own, to which you can access by links, or for any content put at the disposal of third parties. Any use of a link or access to a web that is not its own, will be performed voluntarily and at the exclusive risk of the user. ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL does not recommend or guarantee any of the information obtained through a link, and is not liable for any loss, claim or damage arising from the use or bad use of a link, or from the information obtained through it, including other links or webs, for the interruption in the service or the access, or for the attempt to use a link or to use

it badly, both when connecting to the web of ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL and when gaining access to the information of other webs from the same.

On some occasions, this web uses Cookies, that is, small data files generated on the computer of the user and that allow to obtain the following information: 1) Date and time of the last time in which the user visited the web; 2) Design and contents chosen by the user on his first visit to the web; 3) Safety elements intervening in the control of the access to the restricted areas and 4) Other analogous circumstances. The user has the option to prevent the generation of cookies, by the selection of the corresponding option in his browsing program. However, ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL does not assume any liability for the fact that the deactivation of the same prevents the correct operation of the web page.

INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY

This web is owned by ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL The intellectual property rights and the rights of exploitation and reproduction of this web, of its pages, screens, the Information they contain, their appearance and design, and the hyperlinks established from it to other web pages of any subsidiary and/or company dominated by ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, are of the exclusive property of the same, unless other thing is expressly specified. Any denomination, design and/or logotype, and any product or service offered and reflected in this web page, are brands duly registered by ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL, by its subsidiaries and/or dominated companies or by third parties. Any undue use of the same by people other than their legitimate owner and without the express and unequivocal consent by that owner can be denounced and pursued by all the legal means existing in the Spanish and/or European Community legal system.

The intellectual property rights and brands of third parties are conveniently highlighted and must be respected by everyone gaining access to this page; ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL is not liable for the use that the user may carry out to that regard; the user is solely liable.

You can only download the contents, copy or print any page from this web for a personal and private use. It is forbidden to reproduce, transmit, modify or delete the information, content or warnings from this web without the prior written consent of ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

These general conditions are governed by the Spanish legislation; the Spanish Courts and Tribunals are competent to deal with any matters related with the interpretation, application and compliance with the same. The user, in view of his acceptance of the general conditions appearing in this legal warning, expressly waives to any jurisdiction that, applying the Spanish Code of Civil Procedure in force, might correspond to him.